Showing 1-20 of 36 Books
No Image Available Imigaqo yoLawulo lwamadlelo –...
i Central Karoo ngum’mandla ofumana iimvula ezinkulu ngexesha lasebusika novelisa izityalo zohlobo lwe Nama Karoo. Um’minge wemvula wohluka phakathi kwe...
Research Publications
No Image Available Basic guidelines to Veld...
The Central Karoo represents mainly a summer rainfall area with Karoo-type vegetation in the Nama Karoo biome. The average rainfall...
Research Publications
No Image Available Basiese riglyne vir veldbestuur...
Die Sentraal Karoo verteenwoordig hoofsaaklik ‘n somerreëngebied met karoo-agtige plantegroei binne die Nama Karoo bioom. Die gemiddelde reënval wissel tussen...
Research Publications
No Image Available SKOG Saamdragids 2022
SKOG Saamdragids vir 2022
Research Publications
No Image Available Outeniqua Information Day 2022
The Outeniqua Information day has been a virtual event for two years following the proclamation of the national state of...
Research Publications
No Image Available Izikhokelo ezisisi seko zokuphucula...
Yintoni ukuphuculwa kwamadlelo? Ukulondolozwa kwamadlelo kwenzeka kwimeko embi, ngokutyalwa kwembewu yezityalo zemveli, esoloko ikho kummandla. Oku kwenziwa kuba uninzi lwezityalo...
Research Publications
No Image Available Basic guidelines for veld...
What is veld improvement? Veld improvement is when veld in a poor condition is improved by sowing seed of palatable...
Research Publications
No Image Available Basiese riglyne vir veldverbetering
Wat is veldverbetering? Veldverbetering is wanneer veld wat in ‘n swak toestand is, verbeter word deur saad van smaaklike inheemse...
Research Publications
No Image Available Outeniqua Information Day 2021...
And so another year of the COVID pandemic and associated challenges continued amidst our hopes to move closer to one...
Research Publications
No Image Available Outeniqua Information Day 2020...
Die Outeniqua navorsingspan het na die suksesvolle aanbieding van die Outeniqua inligtingsdag in 2019 hulle navorsing met toewyding voortgesit en...
Research Publications
No Image Available Outeniqua Information Day 2019...
Nog ‘n jaar is verby waarin landbou sy deel van uitdagings moes oorkom. Droogtes, hoër insetkostes, laer winsgrense en die...
Research Publications
No Image Available i-Mercury Rises
Kwik Styg January Xhosa 2021
General Publications, Research Publications
No Image Available The Mercury Rises
Kwik Styg January English 2021
General Publications, Research Publications
No Image Available Die Kwik Styg
Kwik Styg January Afrikaans 2021
General Publications, Research Publications
No Image Available Swartland Crop Rotation Annexure... Research Publications Western Cape Department of Agriculture
No Image Available Swartland Crop Rotation Main... Research Publications Western Cape Department of Agriculture
No Image Available Western Cape Agricultural Sector... Research Publications Western Cape Department of Agriculture
No Image Available Stock theft manual Research Publications Western Cape Department of Agriculture
No Image Available THE VULNERABILITY OF SMALL... Research Publications Western Cape Department of Agriculture
No Image Available Scientific Poster Compilation 2013... Research Publications Western Cape Department of Agriculture

What's the password?

Login to your account