Showing 1-20 of 129 Books
Considering the seasonal climate watch as produced by the South African Weather Service (SAWS), the following advisory guidelines are suggested....
NAC Advisory
AgriProbe Magazine Western Cape Department of Agriculture
Considering the seasonal climate watch as produced by the South African Weather Service (SAWS), the following advisory guidelines are suggested....
NAC Advisory
In light of the seasonal climate watch as produced by the South African Weather Service (SAWS), the following advisory guidelines...
NAC Advisory
Abundant Harvest Series Charlene Nieuwoudt
Future Careers In Agriculture: 30 Career Opportunities Careers in Agriculture Heather D’Alton
Careers in Agriculture Heather D’Alton
In light of the seasonal climate watch as produced by the South African Weather Service (SAWS), the following advisory guidelines...
NAC Advisory
AgriProbe Vol 19 No 4 AgriProbe Magazine Western Cape Department of Agriculture
In light of the seasonal climate watch as produced by the South African Weather Service (SAWS), the following advisory guidelines...
NAC Advisory
i Central Karoo ngum’mandla ofumana iimvula ezinkulu ngexesha lasebusika novelisa izityalo zohlobo lwe Nama Karoo. Um’minge wemvula wohluka phakathi kwe...
Research Publications
The Central Karoo represents mainly a summer rainfall area with Karoo-type vegetation in the Nama Karoo biome. The average rainfall...
Research Publications
Die Sentraal Karoo verteenwoordig hoofsaaklik ‘n somerreëngebied met karoo-agtige plantegroei binne die Nama Karoo bioom. Die gemiddelde reënval wissel tussen...
Research Publications
SKOG Saamdragids vir 2022
Research Publications
The Outeniqua Information day has been a virtual event for two years following the proclamation of the national state of...
Research Publications
Yintoni ukuphuculwa kwamadlelo? Ukulondolozwa kwamadlelo kwenzeka kwimeko embi, ngokutyalwa kwembewu yezityalo zemveli, esoloko ikho kummandla. Oku kwenziwa kuba uninzi lwezityalo...
Research Publications
What is veld improvement? Veld improvement is when veld in a poor condition is improved by sowing seed of palatable...
Research Publications
Wat is veldverbetering? Veldverbetering is wanneer veld wat in ‘n swak toestand is, verbeter word deur saad van smaaklike inheemse...
Research Publications
AgriProbe Magazine Western Cape Department of Agriculture
The updated analysis of historical observed and future projected climate over the Western Cape SmartAgri zones presented in this report...
SmartAgri

What's the password?

Login to your account