No Image Available

Izikhokelo ezisisi seko zokuphucula amadlelo

 Category: Research Publications  Tags: ISIXHOSArtds |
 Description:

Yintoni ukuphuculwa kwamadlelo?
Ukulondolozwa kwamadlelo kwenzeka kwimeko embi, ngokutyalwa kwembewu yezityalo zemveli, esoloko ikho kummandla. Oku kwenziwa kuba uninzi lwezityalo luyafumaneka ukuze imfuyo njengezityaloezinetyhefu, okanye akukho zityalo zishiyekileyo, umzekelo kumhlaba omkhuthuka. Imeko yamadlelo iba mbi kakhulu xa imfuyo isitya ngokungenabulumko kwaye izityalo zingenalo ithuba lokukuphinda zilunge, ukuba zidubule ukuze zenze imbewu ze zivelise nezithole.

Other Books From - Research Publications

About the author

[books_gallery_author author=""]

Other Books By -


 Back

What's the password?

Login to your account