No Image Available

Izikhokelo ezisisi seko zokuphucula amadlelo

 Category: Research Publications  Tags: ISIXHOSArtds |
 Description:

Yintoni ukuphuculwa kwamadlelo?
Ukulondolozwa kwamadlelo kwenzeka kwimeko embi, ngokutyalwa kwembewu yezityalo zemveli, esoloko ikho kummandla. Oku kwenziwa kuba uninzi lwezityalo luyafumaneka ukuze imfuyo njengezityaloezinetyhefu, okanye akukho zityalo zishiyekileyo, umzekelo kumhlaba omkhuthuka. Imeko yamadlelo iba mbi kakhulu xa imfuyo isitya ngokungenabulumko kwaye izityalo zingenalo ithuba lokukuphinda zilunge, ukuba zidubule ukuze zenze imbewu ze zivelise nezithole.

Other Books From - Research Publications

Other Books By -

No Image Available AgriProbe Vol 20 No 3 AgriProbe Magazine Western Cape Department of Agriculture
No Image Available Outeniqua Information Day 2023 Research Publications
No Image Available AgriProbe Vol 18 No 4 AgriProbe Magazine Western Cape Department of Agriculture
No Image Available AgriProbe Vol 18 No 3 AgriProbe Magazine Western Cape Department of Agriculture
No Image Available AgriProbe Vol 18 No 2 AgriProbe Magazine Western Cape Department of Agriculture
No Image Available AgriProbe Vol 18 No 1 AgriProbe Magazine Western Cape Department of Agriculture
No Image Available AgriProbe Vol 19 No 4 AgriProbe Magazine Western Cape Department of Agriculture
No Image Available AgriProbe Vol 19 No 3 AgriProbe Magazine Western Cape Department of Agriculture
No Image Available AgriProbe Vol 19 No 2 AgriProbe Magazine Western Cape Department of Agriculture

About the author

[books_gallery_author author=""]  Back

What's the password?

Login to your account