No Image Available

Imigaqo yoLawulo lwamadlelo – e Central Karoo

 Category: Research Publications
 Description:

i Central Karoo ngum’mandla ofumana iimvula ezinkulu ngexesha lasebusika novelisa izityalo zohlobo lwe Nama Karoo. Um’minge wemvula wohluka phakathi kwe 100 – 300 yee mm yaye nale ngingqi ingachazwa njengomhlaba oyinkqantosi okanye obharhileyo. Izityalo eziku mazantsi e West Coast ziyinxalenye yokwahluka-hlukana kwezityalo ze Fynbos, ingakumbi ezi ntlobo zikumadlelo akumhlaba osesantini. Zombini ezi ngingqi zezi zityalo zineentlobo-ntlobo ezininzi zezityalo ezingafumanekiyo kwezinye iindawo nekufuneka zikhuselwe. Zonke iintlobo zotyani zinobuthathaka ekubhulweni kwamadlelo yaye kungoko kubalulekile kakhulu ukuba kumiselwe ulawulo olululo lwamadlelo ukuze kuqinisekiswe ngolondolozo lwamadlelo ngokuthi avulelwe imfuyo ngexesha nangendlela efanelekileyo.

Other Books From - Research Publications

About the author

[books_gallery_author author=""]

Other Books By -


 Back

What's the password?

Login to your account