Move your business online

With the GoDigital initiative, we'll help and support you with practical tools, tips and information on how to move your small business online.

Read more here...

Get support for your small farm from us

We support small scale farmers with skills development to ensure that they are able to contribute to food security in the province.

Visit the Western Cape Department of Agriculture's Farmer Support and Development webpage to find out more.

Webinar on transformation and market access for women in the agricultural sector

Join us for a live webinar on Thursday, 27 August 2020 | 11:00 to 12:30

Calling for participation in the Rural Crime Baseline Survey 2020

The Western Cape Government identified Safe and Cohesive communities as one of the Vision-Inspired Priorities (VIP) for the province.  This is reflected as one of the key priorities set by the Minister of Agriculture, Dr Ivan Meyer. Rural safety is key in ensuring that the agricultural sector is productive and sustainable, making it pivotal in improving the economy of the province.

The Western Cape Department of Agriculture (WCDoA) has appointed Optimal Agricultural Business Systems (OABS) Development Consultants to conduct a survey to determine a baseline of crime in rural areas of the Western Cape Province.

The project commenced on 1 May 2020 and is expected to be completed by 30 October 2020. The aim of this study is to build a base of sound evidence on which the rollout of a rural safety plan for the Western Cape can be devised.

One of the key steps of the process is for the WCDoA to conduct a baseline survey on the incidence of crime, functioning of farm watches and perceptions of safety.  This will provide the WCDoA and other relevant stakeholders with an overview of the extent of crime in rural communities as well as the scope and extent of remedial measures that are currently in place.  The information deduced from the baseline survey will eventually be used to measure whether or not the implementation of any proposed interventions have yielded the desired results.

It is important to note that this baseline study will be conducted in partnership with both Agri Western Cape and the Western Cape branch of the African Farmers Association of South Africa (AFASA). It is therefore anticipated that the majority of respondents will be from these two organisations; however, to obtain the input and opinions of farmers not affiliated with any of these two organisations are equally essential to the study.

You are encouraged to participate in this survey as this would assist the Western Cape Government in getting a more comprehensive and accurate survey finding. Please find the links to the questionnaires below:

The survey will close on 21 August for producers and on 28 August for farm workers.


Media Enquiries:
Mary James
Head of Communication
Western Cape Department of Agriculture
Tel: 021 808 5008
Cell: 084 817 2376
Email: MaryJ@elsenburg.com


OPROEP VIR DEELNAME AAN DIE LANDELIKE MISDAAD BASISOPNAME 2020

Die Wes-Kaapse regering het veilige en samehangende gemeenskappe geïdentifiseer as een van die Visie-geïnspireerde Prioriteite (VIP) vir die provinsie. Dit word weerspieël as een van die belangrikste prioriteite wat deur die die Minister van Landbou, Dr. Ivan Meyer, gestel is. Veiligheid op die platteland is van kardinale belang om te verseker dat die landbousektor produktief en volhoubaar is, wat dit deurslaggewend maak om die ekonomie van die provinsie te verbeter.

Die Wes-Kaapse departement van landbou (WKDvL) het Optimal Agricultural Business Systems (OABS) -ontwikkelingskonsultante aangestel om 'n opname te doen om 'n basislyn van misdaad in landelike gebiede van die Wes-Kaap te bepaal.

Die projek is op 1 Mei 2020 van stapel gestuur en sal na verwagting teen 30 Oktober 2020 voltooi wees. Die doel van hierdie studie is om 'n basis van goeie bewyse te bou waarop die implementering van 'n landelike veiligheidsplan vir die Wes-Kaap bedink kan word.

Een van die belangrikste stappe van die proses is dat die WCDoA 'n basisondersoek doen oor die voorkoms van misdaad, die werking van plaaswagte en persepsies van veiligheid. Dit sal die WKDvL en ander relevante belanghebbendes 'n oorsig gee van die omvang van misdaad in landelike gemeenskappe, asook die omvang en mate van die regstellende maatreëls wat tans bestaan. Die inligting wat uit die basisondersoek afgelei word, sal uiteindelik gebruik word om te meet of die implementering van voorgestelde intervensies die gewenste resultate gelewer het al dan nie.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie basisstudie in vennootskap met sowel Agri Wes-Kaap as die Wes-Kaapse tak van die African Farmers Association of South Africa (AFASA) gedoen sal word. Daarom word verwag dat die meerderheid respondente van hierdie twee organisasies sal kom. Om die insette en opinies te kry van boere wat nie met een van hierdie twee organisasies verbonde is nie, is egter ewe noodsaaklik vir die studie.

U word aangemoedig om aan hierdie opname deel te neem, aangesien dit die Wes-Kaapse regering behulpsaam sal wees om 'n meer omvattende en akkurate bevinding te kry. Vind die skakels na die vraelyste hieronder:

• Boere: Afrikaanse misdaad opname produsente vraelys en English crime survey producer questionnaire

• Plaaswerkers: Plaaswerker opname of Farm worker survey

• Plaaswagte en veiligheidsondernemings wat aktief betrokke is by misdaadvoorkomingsaktiwiteite (slegs Engels): Farm watch survey

Die opname sluit op 21 Augustus vir produsente en op 28 Augustus vir plaaswerkers.


MEDIA NAVRAE

Mary James
Hoof van Kommunikasie
Wes-Kaapse Departement van Landbou
Tel: 021 808 5008
Sel: 084 817 2376
E-pos: MaryJ@elsenburg.com


ISICELO SOKUTHATHWA KWENXAXHEBA KUPHANDO OLUNGOLWAPHULO-MTHETHO EMAPHANDLENI 2020

Urhulumente weNtshona Koloni uphawule iindawo ezikhuselekileyo zokuhlala koluntu njengomnye wemibino ephambili (Vision-Inspired Priorities - VIP) kweli phondo. Oku kubonakaliswe njengenye yeenjongo eziphambili kwezimiselwe nguMphathiswa weZolimo, uGq. Ivan Meyer. Ukhuseleko lwasemaphandleni luyinto ephambili ekuqinisekiseni ukuba icandelo leemveliso zezolimo liyavelisa yaye lizinzile, nokwenza ukuba libe ngundoqo ekuphuculeni uqoqosho lweli phondo.

iSebe leZolimo eNtshona Koloni (WCDoA) lichonge eyona ndlela yokusebenza kwezolimo, ebizwa ngokuba yi “Optimal Agricultural Business Systems (OABS) Development Consultants” ukuze lenze uphando ngovavanyo zimvo ukuze kwazeke unobangela wolwaphulo-mthetho kwiindawo ezisemaphandleni kwiPhondo leNtshona Koloni.

Le projekthi iqalise nge 1 Meyi 2020 yaye kulindeleke ukuba igqitywe ngowama 30 ku Okthobha 2020. Injongo yoluphando ngeemvavanyo-zimvo kukufuna ukuba nobungqina obubambekayo nekuzakuthi kokhelwe phezu kwabo isicwangciso sokhuseleko kwiindawo ezisemaphandleni eNtshona Koloni.

 Elinye inyathelo elibalulekileyo kule nkqubo kukuba iSebe leZolimo eNtshona Koloni lenze uphando ngoonobangela kwizehlo zolwaphulo-mthetho, ukusebenza koonogada ezifama kunye nendlela olubonwa ngayo ukhuseleko

Oku kuyakunceda ukuba iSebe leZolimo eNtshona Koloni (WCDoA) kunye noogxa abanomdla koku, ukuba bakwazi ukubona kakuhle ukugabadela kolwaphulo-mthetho kwiindawo zokuhlala emaphandleni kwakunye nobunzulu kuquka neendlela zokulungisa ezikhoyo ngoku. Iinkcukacha zolwazi nezingunobangela kwezifunyenwe kolu phando ngeemvavanyo zimvo zizakusetyenziswa ekuboneni ukuba ingaba iziphumo eziphenjelelwe lungenelelo olwenziweyo zifikelele na kwiziphumo ebezilindelekile.

Kubalulekile ukuba siqaphele into yokuba olu phando ngeemvavanyo zimvo ezingunobangela, luzakwenziwa ngokuhlangene no Agri Western Cape kunye neSebe le African Farmers Association of South Africa (AFASA) eNtshona Koloni. Ngoko ke, kucingeleka into yokuba uninzi lwabantu abakuza phambili nezimvo zabo ngabo baphuma kule mibutho mibini; noko kunjalo, kusekwabalulekile kolu phando ukufumana igalelo nezimvo zamanye amafama angengomalungu kule mibutho.

Uyakhuthazwa ukuba uthathe inxaxheba kolu phando nanjengokuba oku kuyakunceda uRhulumente weNtshona Koloni ekubeni afumane iziphumo ezipheleleyo nezichanileyo kolu phando. Nceda ufumane indlela yokuqhakamshela kwimibuzo engezantsi:

Olu phando luzakuvalwa ngomhla wama 21 Agasti kubaVelisi ze luvalwe ngowama 28 Agasti kubasebenzi kwezolimo.


IMIBUZO KOONONDABA:
Mary James
Intloko Yezonxibelelwano
Sebe leZolimo eNtshona Koloni
Tel: 021 808 5008
Cell: 084 817 2376
Email: MaryJ@elsenburg.com

Who is at risk of severe Covid-19?

Are you over 55?  

Or do you have a chronic condition?

You could be at risk of severe COVID-19  -  Stay Safe. Save Lives.  Read more...

A Budget to beat Covid-19

Special Adjustment Budget Address - A Budget to Beat Covid-19 in the Western Cape

 

SAB Budget_1.jpegSAB Budget_2.jpegSAB Budget_3.jpegSAB Budget_4.jpegSAB Budget_5.jpegSAB Budget_6.jpegSAB Budget_7.jpeg

Special Adjustment Budget – A Budget to Beat Covid-19 in the Western Cape

We could not have imagined the size and the ferocity of the storm on the horizon when we tabled the main budget in Parliament. 

When the main budget was tabled, we committed to supporting the health department should Covid-19 reach the Western Cape.

We have seen some positive signs that the storm may be subsiding, but while we are hoping for the best, we have to plan for the worst in the Western Cape.

We have a plan, and we are executing that plan, which is why we are tabling “A Budget to Beat Covid-19 in the Western Cape” today in Parliament.

Which supports the immediate health response, humanitarian response and economic response in the fight against Covid-19 in the Western Cape.

We have worked hard to mobilise every cent available, and have allocated R3.05 billion to support the fight against Covid-19 in the Western Cape, which includes:

 • R1.8 billion to the Department of Health for personal protective equipment, temporary field hospitals, testing and screening, and additional bed capacity;
 • R400 million to the Department of Transport and Public Works for the hiring of venues and the purchase of services for quarantine and isolation facilities;
 • R310 million to the Department of Education for personal protective equipment, and the sanitisation of schools;
 • R84 million for humanitarian relief including inter alia:
 • R25.9 million to the Department of Social Development for an emergency food relief programme;
 • R18 million to the Department of Education for an emergency school feeding scheme; and
 • R17.8 million to the Department of Local Government for an emergency food relief programme;
 • R27 million to the Department of Local Government for the coordination and implementation of the response to the pandemic in hotspots;
 • R14 million to the Department of Economic Development and Tourism to support small businesses, workplace safety, and screening passengers at the George Airport; and
 • R12 million to the Department of Social Development for personal protective equipment and operational support to Old Age Homes and Early Childhood Development Centres across the Western Cape.

Our “Budget to Beat Covid-19 in the Western Cape” is a budget:

 • that funds field hospitals;
 • that funds isolation and quarantine facilities;
 • that funds emergency food relief;
 • that funds school feeding schemes;
 • that funds schools opening safely;
 • that funds businesses opening safely;

and in the end, saves lives, and saves livelihoods, in the Western Cape.

You can access the budget documents via the links provided below.

Minister's Speech - First Adjustment Budget 2020 (pdf, 139.94 KB)

First Adjusted Estimates Provincial Revenue Expenditure 2020 (pdf, 1.36 MB)

Western Cape Adjustments Appropriation Bill 2020_21 Financial Year (pdf, 669.83 KB)

Amended Allocations to Municipalities Notice (pdf, 250.62 KB)


Media Queries:

Francine Higham

Spokesperson for the Provincial Minister of Finance and Economic Opportunities

(Responsible for the Provincial Treasury and the Department of Economic Development and Tourism)

Cell: 071 087 5150

Email: francine.higham@westerncape.gov.za

CASP Funding available

Applications for CASP Funding open - click on the image below for more information

Apply for the Social Relief of Distress grant

If you're currently unemployed, don't receive any income, social grant or UIF, you can apply for the Covid-19 Social Relief of Distress grant by email, Whatsapp or USSD.

Here's how.

World Environment Day - 5 June 2020

All provinces to move to LEVEL 3 on 1 June 2020

The National Ministry of Health has officially confirmed that the entire country will love to Lockdown Level 3 on 1 June 2020.

Dr Mkhize said that there will be a constant assessment of each and every area and its rate of infection.

Alert Level 3 Summary

Read the Ministry of Health's official statement here.

COVID-19 Update - 28 May 2020 - Department of Planning, Monitor

Minister Nkosazana Dlamini Zuma: Coronavirus Covid-19 Level 3 Lockdown Regulations

 

 

Analytical Laboratory will open from 1 June 2020

Please note that the Analytical Laboratory will be open from 1 June 2020. 

African Swine Fever

There has been an outbreak of African swine fever in the Amathole District in the Eastern Cape, but the disease has not yet been detected in the Western Cape.

These posters provide an easy guide on how to protect your pigs and recognise the signs. Please notify your state veterinarian or animal health technician if you suspect the disease.

See the attached map to locate the state veterinarian in your area.  MAP

 

    

View our Provincial Covid-19 Dashboard

Our dashboard is updated daily so you can keep up to date with the latest provincial Covid-19 figures.

Click on the image below to go to the Provincial Dashboard.

What is the "New Normal"?

What is the "New Normal"?  Read more...

Ongoing learning at the Elsenburg Agricultural Training Institute

          

English             Afrikaans


Following the suspension of formal classes on 18 March 2020 and the closure of hostels on 20 March 2020 at the Elsenburg Agricultural Training Institute (EATI), management has engaged students and parents to clarify the impact of the Covid-19 lockdown on the 2020 academic year.

Management and academic staff have implemented alternative interventions to ensure the continuation of the educational programme for its Higher Education and Training and Agricultural Skills Development streams.

A particular focus is placed on the final year candidates registered for the Bachelor of Agriculture (B Agric) offered in conjunction with the University of Stellenbosch (SU), the new three-year Diploma programme and the Learnership with its focus on Work-Integrated-Learning.

The B Agric students and lecturers have access to the support provided by the University of Stellenbosch’s SUNLearn, a Student Management System where all training material can be accessed, and feedback to lecturers can take place.

The Western Cape Department of Agriculture is developing a similar Moodle platform to SUNLearn for the other programmes offered by EATI.

Lecturers and staff are also involved in ongoing planning, design and facilitation of on-line distance learning and teaching through email, WhatsApp and conference calls.

EATI provides data to students who have limited means to obtain data. The courier of learning material augments this to about ninety students with little or no access to the network nor hardware such as computers or appropriate smart cellular phones.

The year planner was adjusted to accommodate the lack of contact teaching and practical engagements. At the same time, an alternative framework for assessments that maintains the integrity and quality of the course has been implemented, with a particular emphasis on ensuring that the current final year candidates can complete the year successfully.

The success of all our initiatives requires multiple efforts that include the student, parents, guardians and other family members who have been passing on information to students who have no other means of communicating with their lecturers.

I am thankful to the management and academic staff for their efforts and encourage our students to continue to work hard at their studies during the lockdown.

While our shared goal is completing the academic year successfully, doing so safely is non-negotiable. I, therefore, encourage everyone to adhere to the golden rules - wash hands with soap, practise social distancing, sanitise, wear cloth masks and stay indoors.


Media Enquiries

Daniel Johnson

Spokesperson for Minister Meyer

Tel: 079 990 4231

Email: Daniel.Johnson@westerncape.gov.za

Website:  www.elsenburg.com

Agricultural Female Entrepreneur Awards 2020

To all women in the agricultural sectors in the Western Cape, it is time for the 2020 Agricultural Female Entrepreneur Awards.

If you are interested, visit our website, by clicking HERE, to download the criteria and nomination forms OR contact the District Manager/Co-ordinator in your region.

CLOSING DATE FOR ENTRIES:  30 May 2020

 

 

Call for applications: COVID-19 Agricultural disaster support fund for Farmers

The Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development hereby calls for applications from smallholder farmers/producers who are currently in production and preparing for winter crops.

The main objective of this support is to complete the current production cycle in an effort to ensure adequate food production and supplies. The targeted beneficiaries are smallholder and communal producers with a turnover between R20 000 and R1 million per annum. 50% women, 40% youth and 6% people with disability will be targeted.  The Funding is a grant and the voucher system will apply in partnership with distributors and manufactures of these inputs and the grant shall not exceed R50 000 per farming operation.

Please contact one of our district managers/co-ordinators for more information. 

For more information click on the below links:

Application  Form & Checklist Infographic  |  Contact Details of District Managers

 

Important Contact Information

Kindly note that due to the national lockdown only minimum and critical services will be available to our clients.

For Stakeholder Relations, contact Deputy Director-General,

Mr Darryl Jacobs via Email: Darryl.Jacobs@elsenburg.com or Cell: 083 641 5178

For Veterinary Services, contact

Dr Gin Msiza via Email: GinindaM@elsenburg.com or Cell: 084 604 6705

For Farmer Support and Development, contact

Mr Jerry Aries via Email: JerryA@elsenburg.com or Cell: 082 801 3865

For any other enquiries, please Email: info@elsenburg.com and will then direct you to the relevant person.

 

We thank you for your support and understanding and apologise for any inconvenience this may cause.  

Please stay home and #StopTheSpread.

Permit to perform essential services - download here

DOWNLOAD THE PERMIT BY CLICKING ON THE IMAGE BELOW

Permit

Pages