Growing your own Vegetables

Growing your own vegetables is rewarding in many ways. It can save you money, contributes to household food security and gets you outdoors - which is good for your body and soul. See how you can start your own food garden and contribute to food security.


Om jou eie groente te plant is lonend in vele opsigte. Dit spaar jou geld, dra by tot huishoudelike voedselsekerheid en laat jou meer tyd in die buitelig spandeer – goed vir liggaam en siel. Kyk hoe jy jou eie voedseltuin kan begin en bydra tot voedselsekerheid.


Ukulima imifuno eyiyeyakho kunembuyekezo ngeendlela ezininzi. Kungakongela imali, kwenza igalelo ekubeni uhlale unokutya okwaneleyo ekhaya ze kuncede nokuba uhlaziye umzimba esitiyeni – nekuyinto ewulungeleyo umzimba kwakunye nomoya wakho. Jonga ukuba usiqalisa njani isitiya sakho semifuno ze ube wenza igalelo ekubeni uhlale unokutya okwaneleyo nokunempilo.