The Western Cape Government identified Safe and Cohesive communities as one of the Vision-Inspired Priorities (VIP) for the province.  This is reflected as one of the key priorities set by the Minister of Agriculture, Dr Ivan Meyer. Rural safety is key in ensuring that the agricultural sector is productive and sustainable, making it pivotal in improving the economy of the province.

The Western Cape Department of Agriculture (WCDoA) has appointed Optimal Agricultural Business Systems (OABS) Development Consultants to conduct a survey to determine a baseline of crime in rural areas of the Western Cape Province.

The project commenced on 1 May 2020 and is expected to be completed by 30 October 2020. The aim of this study is to build a base of sound evidence on which the rollout of a rural safety plan for the Western Cape can be devised.

One of the key steps of the process is for the WCDoA to conduct a baseline survey on the incidence of crime, functioning of farm watches and perceptions of safety.  This will provide the WCDoA and other relevant stakeholders with an overview of the extent of crime in rural communities as well as the scope and extent of remedial measures that are currently in place.  The information deduced from the baseline survey will eventually be used to measure whether or not the implementation of any proposed interventions have yielded the desired results.

It is important to note that this baseline study will be conducted in partnership with both Agri Western Cape and the Western Cape branch of the African Farmers Association of South Africa (AFASA). It is therefore anticipated that the majority of respondents will be from these two organisations; however, to obtain the input and opinions of farmers not affiliated with any of these two organisations are equally essential to the study.

You are encouraged to participate in this survey as this would assist the Western Cape Government in getting a more comprehensive and accurate survey finding. Please find the links to the questionnaires below:

The survey will close on 21 August for producers and on 28 August for farm workers.


Media Enquiries:
Mary James
Head of Communication
Western Cape Department of Agriculture
Tel: 021 808 5008
Cell: 084 817 2376
Email: MaryJ@elsenburg.com


OPROEP VIR DEELNAME AAN DIE LANDELIKE MISDAAD BASISOPNAME 2020

Die Wes-Kaapse regering het veilige en samehangende gemeenskappe geïdentifiseer as een van die Visie-geïnspireerde Prioriteite (VIP) vir die provinsie. Dit word weerspieël as een van die belangrikste prioriteite wat deur die die Minister van Landbou, Dr. Ivan Meyer, gestel is. Veiligheid op die platteland is van kardinale belang om te verseker dat die landbousektor produktief en volhoubaar is, wat dit deurslaggewend maak om die ekonomie van die provinsie te verbeter.

Die Wes-Kaapse departement van landbou (WKDvL) het Optimal Agricultural Business Systems (OABS) -ontwikkelingskonsultante aangestel om 'n opname te doen om 'n basislyn van misdaad in landelike gebiede van die Wes-Kaap te bepaal.

Die projek is op 1 Mei 2020 van stapel gestuur en sal na verwagting teen 30 Oktober 2020 voltooi wees. Die doel van hierdie studie is om 'n basis van goeie bewyse te bou waarop die implementering van 'n landelike veiligheidsplan vir die Wes-Kaap bedink kan word.

Een van die belangrikste stappe van die proses is dat die WCDoA 'n basisondersoek doen oor die voorkoms van misdaad, die werking van plaaswagte en persepsies van veiligheid. Dit sal die WKDvL en ander relevante belanghebbendes 'n oorsig gee van die omvang van misdaad in landelike gemeenskappe, asook die omvang en mate van die regstellende maatreëls wat tans bestaan. Die inligting wat uit die basisondersoek afgelei word, sal uiteindelik gebruik word om te meet of die implementering van voorgestelde intervensies die gewenste resultate gelewer het al dan nie.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie basisstudie in vennootskap met sowel Agri Wes-Kaap as die Wes-Kaapse tak van die African Farmers Association of South Africa (AFASA) gedoen sal word. Daarom word verwag dat die meerderheid respondente van hierdie twee organisasies sal kom. Om die insette en opinies te kry van boere wat nie met een van hierdie twee organisasies verbonde is nie, is egter ewe noodsaaklik vir die studie.

U word aangemoedig om aan hierdie opname deel te neem, aangesien dit die Wes-Kaapse regering behulpsaam sal wees om 'n meer omvattende en akkurate bevinding te kry. Vind die skakels na die vraelyste hieronder:

• Boere: Afrikaanse misdaad opname produsente vraelys en English crime survey producer questionnaire

• Plaaswerkers: Plaaswerker opname of Farm worker survey

• Plaaswagte en veiligheidsondernemings wat aktief betrokke is by misdaadvoorkomingsaktiwiteite (slegs Engels): Farm watch survey

Die opname sluit op 21 Augustus vir produsente en op 28 Augustus vir plaaswerkers.


MEDIA NAVRAE

Mary James
Hoof van Kommunikasie
Wes-Kaapse Departement van Landbou
Tel: 021 808 5008
Sel: 084 817 2376
E-pos: MaryJ@elsenburg.comISICELO SOKUTHATHWA KWENXAXHEBA KUPHANDO OLUNGOLWAPHULO-MTHETHO EMAPHANDLENI 2020

Urhulumente weNtshona Koloni uphawule iindawo ezikhuselekileyo zokuhlala koluntu njengomnye wemibino ephambili (Vision-Inspired Priorities - VIP) kweli phondo. Oku kubonakaliswe njengenye yeenjongo eziphambili kwezimiselwe nguMphathiswa weZolimo, uGq. Ivan Meyer. Ukhuseleko lwasemaphandleni luyinto ephambili ekuqinisekiseni ukuba icandelo leemveliso zezolimo liyavelisa yaye lizinzile, nokwenza ukuba libe ngundoqo ekuphuculeni uqoqosho lweli phondo.

iSebe leZolimo eNtshona Koloni (WCDoA) lichonge eyona ndlela yokusebenza kwezolimo, ebizwa ngokuba yi “Optimal Agricultural Business Systems (OABS) Development Consultants” ukuze lenze uphando ngovavanyo zimvo ukuze kwazeke unobangela wolwaphulo-mthetho kwiindawo ezisemaphandleni kwiPhondo leNtshona Koloni.

Le projekthi iqalise nge 1 Meyi 2020 yaye kulindeleke ukuba igqitywe ngowama 30 ku Okthobha 2020. Injongo yoluphando ngeemvavanyo-zimvo kukufuna ukuba nobungqina obubambekayo nekuzakuthi kokhelwe phezu kwabo isicwangciso sokhuseleko kwiindawo ezisemaphandleni eNtshona Koloni.

 Elinye inyathelo elibalulekileyo kule nkqubo kukuba iSebe leZolimo eNtshona Koloni lenze uphando ngoonobangela kwizehlo zolwaphulo-mthetho, ukusebenza koonogada ezifama kunye nendlela olubonwa ngayo ukhuseleko

Oku kuyakunceda ukuba iSebe leZolimo eNtshona Koloni (WCDoA) kunye noogxa abanomdla koku, ukuba bakwazi ukubona kakuhle ukugabadela kolwaphulo-mthetho kwiindawo zokuhlala emaphandleni kwakunye nobunzulu kuquka neendlela zokulungisa ezikhoyo ngoku. Iinkcukacha zolwazi nezingunobangela kwezifunyenwe kolu phando ngeemvavanyo zimvo zizakusetyenziswa ekuboneni ukuba ingaba iziphumo eziphenjelelwe lungenelelo olwenziweyo zifikelele na kwiziphumo ebezilindelekile.

Kubalulekile ukuba siqaphele into yokuba olu phando ngeemvavanyo zimvo ezingunobangela, luzakwenziwa ngokuhlangene no Agri Western Cape kunye neSebe le African Farmers Association of South Africa (AFASA) eNtshona Koloni. Ngoko ke, kucingeleka into yokuba uninzi lwabantu abakuza phambili nezimvo zabo ngabo baphuma kule mibutho mibini; noko kunjalo, kusekwabalulekile kolu phando ukufumana igalelo nezimvo zamanye amafama angengomalungu kule mibutho.

Uyakhuthazwa ukuba uthathe inxaxheba kolu phando nanjengokuba oku kuyakunceda uRhulumente weNtshona Koloni ekubeni afumane iziphumo ezipheleleyo nezichanileyo kolu phando. Nceda ufumane indlela yokuqhakamshela kwimibuzo engezantsi:

Olu phando luzakuvalwa ngomhla wama 21 Agasti kubaVelisi ze luvalwe ngowama 28 Agasti kubasebenzi kwezolimo.


IMIBUZO KOONONDABA:
Mary James
Intloko Yezonxibelelwano
Sebe leZolimo eNtshona Koloni
Tel: 021 808 5008
Cell: 084 817 2376
Email: MaryJ@elsenburg.com