home about contact us news

About the Elsenburg infopaks

The Western Cape Department of Agriculture has compiled a large number of information sheets (infopaks) wich provide concise information on a very wide range of agricultural topics.

Every infopak is available in English, Afrikaans and Xhosa.

Iintloko (Topics)
Ezemitshini (Mechanisation) Afrikaans | English
 1. Ukusasazwa kweetyhefu ezikhussela izityalo
 2. I arc welding
 3. Ukukhathalela itektala
 4. Emakwenziwe kwakunye nemakungenziwa ngoomatshini bokutshiza ngamayeza
 5. Uthintelo lokhukuliso-mhlaba: izithinteli ezincinane
 6. Iingcingo zokubiya

top

Imithi (Trees) Afrikaans | English
 1. Ukulinywa kwe mithi
 2. Ukulima izinthole zam zemithi
 3. Imithi yokunqanda umoya
 4. Imithi yokusitha imfuyo
 5. I prosopis

top

Izilwanyana, iintlobo (Animals, species) Afrikaans | English
 1. Iibhokwe zobisi
 2. Igusha iDorpers
 3. Ibhokhwe iBoerbok
 4. Iigusha eziziiKarakul

top

Izilwanyana, imphatho (Animals, management) Afrikaans | English
 1. Amacebo okukhathalela izinja
 2. Ukuzala kwemfuyo emfutshane
 3. Ukudidanisa izilwanyana ngenjongo yokuphuhlisa umhlambi
 4. Ukukhathalela amanqina neempumpha zezilwanyana
 5. Amacebo asebenzayo okuvelisa iihagu
 6. Imveliso yeenkukhu kumafama amancinci
 7. Imigaqo yokukhuliswa kwamathole emazi zobisi ade aye kufika kwiinyanga ezintathu ubudala
 8. Ukusenga iimazi zobisi ngesandla
 9. Ukubotshwa kweedonki namahashe okusebenza
 10. Izindlwana zeehagu zamafama amancinane
 11. Izindlu zeenkuku zamafama amancinane
 12. Ukuqwalaselwa kwezilwanyana zasefama ezidumbileyo (ezifuna iinkunzi)
 13. Izilwanyana zokuthutha kubafuyi abasakhasayo
 14. Ukumithisa ngamadlozi afakwe ngesirinji
 15. Intengiso yempahla edlulileyo enanini
 16. Ukulondolozwa kweemazi ezaphusileyo
 17. Ukuhlanganiselwa kwamatakane kwiintango zokuxheshisela

top

Izilwanyana, isondlo (Animals, feeding) Afrikaans | English
 1. Isondlo segusha neebhokwe ezitya emadlelweni
 2. Isondlo segusha neebhokwe ezizalayo
 3. Ukondliwa kwehashi lase fama
 4. Umthubi
 5. Ukuxheshiswa kwamathokazi okuvala izithuba
 6. Imixhesho yeemazi zobisi

top

Izilwanyana, izifo (Animals, diseases) Afrikaans | English
 1. Ukutofa ngenjongo yokukhusela izilwanyana kwizifo
 2. Isifo imastitis
 3. I bloednier
 4. I bloutong
 5. Ityhefu yezinto ezibolileyo (Botulism)
 6. Umanzabomvu
 7. I soonosis
 8. Isifo esibizwa ngokuba yinewcastle disease
 9. Ihagu ephilileyo
 10. Izifo ezithanda ukuhlasela iinciniba
 11. Ibhula ezigusheni
 12. Isifo samaqhuqhuva esikhumbeni
 13. Isifo iRift Valley fever nesifo iWesselsbron (inyongo)
 14. Iingcebiso ngokuphathelele kumaphalo (iintshulube)
 15. Umbathalala
 16. Ukubonwa kweempawu zokugula empahleni
 17. Isifo sendumba-mthondo (Peestersiekte)
 18. Udila (inyama yamakhwenkwe)
 19. Izityalo eziyityhefu enamakhwa
 20. Izifo se-ORF
 21. Amathumba
 22. Isifo I-Brucella Ovis (isifo sokungazalisi)
 23. Ukufa kwamatakane

top

Izityalo, ezinye (Crops, other) Afrikaans | English
 1. Amadlelo ekikuyu
 2. I ouman soutbos
 3. I protea
 4. Ukuchumisa izityalo ezi zilegumes
 5. Izikhokelo zokulinywa kwelusini: ukulungiswa ko mhlaba nembewu xa kuza kulinywa ilusini
 6. Izikhokelo zokulinywa kwelusini: ukulinywa kwayo nendlela ephathwa ngayo
 7. Izikhokelo zokulinywa komqhaphu phezu kwegqili elisezantsi
 8. Intsangu
 9. Wazi amadlelo akho
 10. Izikhokelo ezisisi seko zokuphucula amadlelo
 11. Ukulinywa kweminquma kwizithili eziyimiqwebedu neenkqantosi
 12. Ngaba ifanele kutyiswa njani ingca eyiryegrass
 13. Ijojoba (Simmondsia chinensis)

top

Izityalo, imifuno (Crops, vegetables) Afrikaans | English
 1. Cinga phambi kokuba uvelise imifuno
 2. Ukuvelisa izithole ze tswele
 3. Ukukhuphela izithole ukusuka kwi seedbed ukuya emhlabeni
 4. I spanspek
 5. I paprika
 6. I vatala
 7. I beetroot
 8. Ikhaphetshu
 9. Ukuveliswa kwembewu yeekherothi (yeminqathe)
 10. Ukuveliswa kwembewu yeembotyi eLittle Karoo
 11. Ukuvelisa kwi tonela ze plastiki

top

Ukuphatha, imali (Financial management) Afrikaans | English
 1. Ukuphatha ifama
 2. Ukuphatha imali engenayo nephumayo

top

Ukuvelisa, iziqhamo (Fruit-growing) Afrikaans | English
 1. Imveliso yeziqhamo njengendlela yokuphuhlisa amafama asakhasayo
 2. Imveliso yeziqhamo imozulu
 3. Imveliso yeziqhamo amalungiselelo

top

Umhlaba (Soil) Afrikaans | English
 1. Umhlaba wethu oxabisekileyo
 2. Isichumiso

top

Unkcenkceshelo (Irrigation) Afrikaans | English
 1. Unkcenkceshelo
 2. Iindlela zokunkcenkceshela
 3. Ukulawulwa kokunyakama komhlaba

top